odrzuconareklamacja.pl

Odrzucili twoją reklamację?

Jesteśmy po to żeby Ci pomóc!
Pomagamy w odrzuconych reklamacjach!

Zmiany w serwisie

Szanowni klienci! W związku ze zmianami w naszej firmie podjęliśmy decyzję , że nie będziemy już skupować wierzytelności od klientów, a jedynie reprezentować klientów  w sprawach reklamacyjnych, w których roszczenie wynosi powyżej 1000 zł. Zmiana wynika z faktu, że nie pobierając od klienta opłat, jesteśmy zmuszeni ponosić dość wysokie koszty stałe związane z obsługą prawną… Czytaj dalej

Termin złożenia reklamacji

Konsument musi złożyć sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady – niemniej najlepiej ją zgłosić zaraz po zauważeniu. Warto podkreślić, że nie skraca to w żaden sposób okresu odpowiedzialności sprzedawcy, który wynosi 2 lata od dnia wydania rzeczy. Ważne! Oznacza to również, iż jeśli wada towaru ujawni się np. w 20. miesiącu jego użytkowania, to konsument nadal… Czytaj dalej

Forma złożenia reklamacji

Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne konsument może przekazać sprzedawcy bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Ważne! Paragon fiskalny nie jest konieczny do zareklamowania produktu. Niemniej trzeba pamiętać, że znacznie ułatwia złożenie reklamacji. Paragon to… Czytaj dalej

Okres rękojmi

Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania (wyjątek dotyczy nieruchomości, w przypadku których okres odpowiedzialności to 5 lat). Terminu tego nie można skrócić, z wyjątkiem towarów używanych, przy których sprzedawca może ograniczyć okres swojej odpowiedzialności maksymalnie do roku. O skróceniu terminu konsument powinien zostać poinformowany przed zawarciem umowy. Ważne!… Czytaj dalej

Procedury reklamacyjne – Obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy

Konsument reklamujący rzecz u sprzedawcy w ramach rękojmi ma również prawo żądać odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny. Uwaga! Bardzo ważne są tu jednak dwie zasady: konsument może żądać odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny – np. poważne uszkodzenie silnika w samochodzie; żądaniu obniżenia ceny powinno towarzyszyć określenie kwoty, o którą cena ma być obniżona (z uwzględnieniem wartości towaru… Czytaj dalej

Procedury reklamacyjne – Wymiana lub naprawa towaru

Jeśli konsument żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, przedsiębiorca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez konsumenta: byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy – np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru albo w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów – np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy… Czytaj dalej

Żądania konsumenta

W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: wymiany towaru na nowy; naprawy towaru; obniżenia ceny; odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. Ważne! Wybór żądania zależy od konsumenta. Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z tym wyborem, może pod pewnymi warunkami zaproponować inne… Czytaj dalej

Wada towaru

Wada towaru Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz: nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć – np. telefon przerywa połączenia, naczynie żaroodporne pęka pod wpływem wysokiej… Czytaj dalej

Rękojmia – co to jest?

Rękojmia Rękojmia to podstawa jednej z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (obok gwarancji). Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego. Ważne! Jeżeli konsument składa reklamację na podstawie rękojmi, podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest sprzedawca – i to do… Czytaj dalej

Odesłanie do treści instrukcji na stronie internetowej

Czy producent może zrobić odesłanie do treści instrukcji obsługi produkowanego przez niego towaru (jeżeli jej załączenie jest potrzebne do należytego korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem) za pośrednictwem adresu strony internetowej wskazanego na dołączonej do towaru karcie gwarancyjnej? Nie, zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu cywilnego, sprzedawca obowiązany jest załączyć i wydać konsumentowi instrukcję obsługi… Czytaj dalej